PTFE Pipe/Tube

PTFE (TEFLON) Pipe/Tube หรือ เทฟล่อนแท่งกลวง
คือการผลิตแท่งเทฟล่อน โดยมีบล็อคแบบจากโรงงาน ผลิตให้กลายเป็นแท่งกลวงโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก (OD) และเส้นผ่านศูนย์กลางใน (ID) ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า เพราะจากเดิมที่ลูกค้าใช้เป็นแท่งตันและลูกค้าต้องนำไปกลึงออกเองเพื่อให้ได้ช่องกลวงภายในสำหรับใช้งาน

การผลิต PTFE (TEFLON) Pipe/Tube ใช้วิธีการผลิตเช่นเดียวกับแบบแท่งตัน คือ Extruded Tube และ Moulded Tube เพื่อให้ครอบคลุมขนาด OD และ ID ให้หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ
นอกจากนี้ ยังสามารถเติมสารพิเศษ (Fillers or Compounds) เพื่อให้ PTFE (TEFLON) Tube มีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้นด้วย

 
Type of Tube Outside Diameter (OD) Inside Diameter (ID) Length (mm)
PTFE Extruded Tube  20 mm - 100 mm 10 mm - 80 mm up to 1000
PTFE Moulded Tube  20 mm - 600 mm 10 mm - 550 mm up to 300
Visitors: 237,701